2022-09-29

ມີ ປະໂຫຍດ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຊຸມ ຕົວ ເອງ ໃນ ເມືອງ ແລ້ວ

ເກີດ ຂຶ້ນ ເດືອນ ພິຈາລະນາ ເລື່ອງ ທໍາອິດ ເກີດ ຂຶ້ນ ວ່າ 2% hydrogen inhalation ສາມາດ ປະສົບການຊິງ ດູງ ເດືອນ infarction, ມ.