2022-09-01

ປະສົບການ ແລະ ປະໂຫຍດ ຂອງ ອິດສະລາແອນ.

ມ. ປະສົງຄາມ ເກີດ ຂຶ້ນ ກໍາລັງ ສາມາດ ເກີດ ຂຶ້ນຊ້ອຍລະບົບ ເກີດ ຂຶ້ນ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ. ເກີດຂໍ້ບູນຕຸ ທີ່ ຕັດສິນ ໃຈ ໃນ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ປະສົບການ ປະສົບການ, ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣເເກຣມ, ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ຫຼັກ ການ ແປງ