எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

மருத்துவ சிகிச்சைகளில் ஹைட்ரஜன் இன்ஹேல்யாரின் நன்மைகள்

அறிமுகம் இந்தக் கட்டுரையில், ஹைட்ரஜன் இன்ஹெலேர்ட் என்ற நன்மைகளைப் பயன்படுத்துவது எவ்வாறு உடல்நல விளைவுகளை மேம்படுத்தும்? 1. மேம்படுத்தப்பட்ட செல் ஆரோக்கியம் மூலக்கூறு ஹைட்ரோஜன்


நிலைநிற்கையைப் புரட்சியப்படுத்துதல்


இன்ட்ரெட் வெப்ப சிகிச்சை மருத்துவ விளக்கு - வலி நிர்வாகக் கணக்கை

வலி கையாளுவது அநேக மக்களுக்கு அன்றாட போராட்டம். நீங்கள் புதிய வழிகளை தேடுகிறீர்கள் என்றால், ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை விளக்கம் ஆராய்வதற்கு மதிப்பு இருக்கிறது. இந்த புதிதாக்கும் சாதனம், வலி மேலாண்மை மற்றும் ஓய்வெடுப்புக்கு புதிய, குறைந்த ஆபத்தான விருப்பங்களை அளிக்கிறது.


இஸ்ரவேலர் சிகிச்சை சிகிச்சை விளக்குவதன் நன்மைகள்

இந்த சிகிச்சை உபயோகிப்பது அநேக நிலைமைகளில் உதவுவதாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1 வலி: உடனடியாக வேகமாகவும் திறம்பட்ட வலி விடுதலையை அளிப்பதாக, குறிப்பாக ஆர்க்ரோடிஸ் போன்ற நிலைமைகள் உள்ளவர்களுக்கு, தேசங்கள்.


சிகிச்சை சிகிச்சை விளக்கு: வலியை விடுதலையும் சுகப்படுத்துவதற்கான புதிய வழியும்

நீங்கள் ஒரு போதை மருந்து இல்லாத வழியை தேடுகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் உடலின் இயல்பான சுகப்படுத்தும் செயல்களை உயர்வாக, மற்றும் மொத்த நல்நிலையை முன்னேற்றுவிக்க, ஒரு இன்fraரட் வெப்ப சிகிச்சை விளக்கம் சிந்திக்க வேண்டும். இந்த புதிதாகும் சாதனம் உங்கள் தோல் மற்றும் தசைகளுக்குள் ஆழமாக நுழைவதற்கு இன்ஃபிராட் வெளிச்சத்தை பயன்படுத்துகிறது, வேகமாக நிவாரணத்தையும் வேறு பல நன்மைகளையும் அளிப்பது.


அறிவியல்

அறிமுகம் ஹைட்ராஜன் செல்வம் குப்பை உடல்நலம் உணர்வுள்ள மத்தியில் அதிகமான பிரபலத்தை பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் கிப் உண்மையில் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது, அதன் அநேக உடல்நல நன்மைகள் பின்பு அறிவியல் என்ன? இந்தக் கட்டுரையில், நாம் ஹைட்ரஜன் தண்ணீர் பின்னால் அறிவியல் மற்றும் அது எப்படி நல்ல ஆரோக்கியத்தை முன்னேற்றுவிக்கும்?


இன்னும் பார்ப்பு