2022-07-08

ສັງເກດ ເບິ່ງ ໃຊ້ Vibra-Infrared San

ເມື່ອ ໃຊ້ (Vibra-Infrared) Sauna in an infrared, ຈົ່ງ ປົກຄອງ ແລະ ຫນ້າ ຫນ້າ ຢູ່ ໃນ ແບບ (Vibra-Infrared Souna) ກັບ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ທີ່ ເຈົ້າ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ຫຼາຍ. ໂປຣແກຣມ ຢູ່ ເຮືອ (Vibra-Infrared) ແລ້ວ ກໍ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ຫມາຍ ເຖິງ ເຫດການ ຂອງ ເຈົ້າ.