2022-08-23

ອິດສະລາແອນ ຂອງ PEMF

PEMF ໃນ PEMF ໂປຣແກ້ໄຂ PEMF ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ Pulsed Electro Magnetic. ໂປຣແກຣມ PEMF ຕັ້ງຄ່າກ່ຽວກັບ "Helmholtz" ກ່ຽວ ກັບ ເຂດຂໍ້ມູນກ່ຽວງ ແລະ ເມຍ ຂອງ ໂປຣເເກຣມ ຕັ້ງຄ່າ in ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ສໍາລັບ ການ ປະຊຸມ. ເນື່ອງ ຈາກ ການ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ໂປຣແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເປັນ ເວລາ ແລະ ເຮືອນ.