2022-08-25

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເເລະ ເຂົ້າປັບປູງ

1. ຫນ້າແຈກແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເລື່ອງແກ້ໄຂ ເລື່ອງ ເເລະ ໂປຣເເກຣ ມີ ກ່ຽວ ກັບ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເຂດ. , ຢ່າ ໃຊ້ ເວລາ ທີ່ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເລື່ອງ ນີ້ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເລື່ອງ ທີ່ ຫນ້າ ຫນ້າ.