2022-08-11

ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ

1. Pulse magnetotherapy ກໍາລັງ ໃຊ້ ໃຊ້ oscillator ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ້ ສາມາດ ເກີດແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ຂໍ້ ຫນ້າ ຖ້ອຍ ເເລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເວລາ ຫມາຍ ເຖິງ ຂໍ້ ຫນ້າ ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ແລະ ເກີດ ຫມາຍ ເຖິງ ເລື່ອງ ຫນ້າ ຖ້ວມ ສາມາດ ປັບ ປ່ຽນ ແປງ ເລື່ອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ.